Selecteer taal

Disclaimer

Deze website (de "Site") is het eigendom van en wordt beheerd door Federal-Mogul Motorparts Corporation ("FM Motorparts"). Door de Site te gebruiken, stemt u in met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u er niet mee akkoord gaat, gebruik de Site dan niet.

AANPASSING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

FM Motorparts kan deze Gebruiksvoorwaarden en/of ons Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen door de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden en/of Privacybeleid op de Site te posten. Wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden en/of het Veiligheidsbeleid zullen onmiddellijk na het posten van kracht gaan. Als u de Site blijft gebruiken nadat de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden en/of Privacybeleid gepost is, aanvaardt u de geposte wijzigingen.

PRIVACY

Klik hier om ons Privacybeleid te bekijken, dat ook van toepassing is op uw gebruik van de Site.

GEBRUIK VAN MATERIALEN

Al het materiaal op de site, inclusief, onbeperkt, tekst, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, video's, handelsmerken, logo's, geluiden, muziek, artwork, bestanden, documenten, afbeeldingen, softwarecode, toepassingsgegevens of andere materialen (samen 'het materiaal'), inclusief, maar niet beperkt tot, de compilatie van het Materiaal op de site, zijn eigendom van FM Motorparts, de moeder- en dochterbedrijven, geaffilieerde bedrijven of andere partijen die hun materiaal hebben gelicentieerd aan FM Motorparts, en worden beschermd door het auteursrecht in de V.S. en internationaal, en andere wetten betreffende intellectuele eigendom en oneerlijke concurrentie.

Behalve waar uitdrukkelijk vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en mag geen Materiaal worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, geüpload, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden of verspreid op enige manier (inclusief 'mirroring') naar een andere computer, server, website of ander medium voor publicatie of distributie of andere commerciële ondernemingen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van FM Motorparts. U mag geen enkele data mining, robots, of vergelijkbare tools voor gegevensverzameling en -extractie gebruiken op de materialen, of enig deel van de Site of Materialen namaken of mechanismen omzeilen die in de Materialen zijn inbegrepen en dienen om ongemachtigd kopiëren of verdelen van de Materialen te voorkomen.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden worden gegeven door FM Motorparts, zijn onder voorbehoud van FM Motorparts en/of licentiegevers.

HANDELSMERKEN

De namen, merken, slogans en logo's van FM Motorparts zijn handelsmerken en servicemerken in bezit van FM Motorparts of worden door FM Motorparts onder licentie gebruikt (de "FM Motorparts merken"). Alle andere handelsmerken en servicemerken op de Site zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. U mag geen enkel merk van FM Motorparts gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FM Motorparts.

INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS

Door informatie of andere materialen op of via de site in te dienen, in te zenden of op een andere manier beschikbaar te maken ("indienen"), geeft u FM Motorparts het royalty-vrije, onbeperkte, wereldwijde, voortdurende, niet-intrekbare en volledig sublicentieerbare recht en licentie om die Indiening (volledig of gedeeltelijk) te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, er afgeleiden van te maken, te verspreide, uit te voeren en weer te geven, over de hele wereld en/of om ze in andere werken op te nemen, in enige vorm, media, of technologie die nu bekend is of later wordt ontwikkeld, en geeft u de garantie dat u de rechten voor de Indiening bezit of controleert en dat u alle nodige rechten hebt om de Indiening in te dienen, in te zenden of op een andere manier beschikbaar te maken, en dat u dit recht en deze licentie verleent aan FM Motorparts. U geeft FM Motorparts ook het recht om de naam te gebruiken die u doorgeeft bij die Indiening, uw social media-handle of id, profielfoto, afbeelding of gelijkenis. U erkent dat u afstand neemt van eventuele 'morele rechten' die u in een dergelijke Indiening hebt. Alle Indieningen mogen naar goeddunken van FM Motorparts worden gebruikt. FM Motorparts behoudt zich het recht voor om Indieningen om welke reden dan ook te verwijderen of te weigeren. Alle Indieningen worden als niet-vertrouwelijk behandeld.

DISCLAIMER VOOR MATERIALEN EN GARANTIE

DEZE SITE, DE INFORMATIE, MATERIALEN EN WERKING VAN DE SITE WORDEN "ZONDER MEER" GEGEVEN ZONDER VERTEGENWOORDIGING OF GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF STILZWIJGENDE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, TITEL, NIET-SCHENDING VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. FM MOTORPARTS KAN NIET GARANDEREN DAT BESTANDEN OF ANDERE GEGEVENS DIE U VAN DE SITE DOWNLOADT VRIJ ZULLEN ZIJN VAN VIRUSSEN OF BESMETTING OF SCHADELIJKE EIGENSCHAPPEN OF VAN VOLDOENDE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF TIJDIGHEID ZULLEN ZIJN. WE GARANDEREN NIET DAT DE SITE ZAL VOLDOEN AAN UW VEREISTEN, ZONDER FOUTEN, BETROUWBAAR, ZONDER ONDERBREKINGEN ZAL WERKEN OF TE ALLEN TIJDE BESCHIKBAAR ZAL ZIJN. WE GARANDEREN NIET DAT U DE SITE ZULT KUNNEN BEREIKEN OF GEBRUIKEN (RECHTSTREEKS OF VIA NETWERKEN VAN DERDEN) OP DE MOMENTEN OF LOCATIES DIE U KIEST. Het materiaal op de Site kan technische onnauwkeurigheden of spelfouten bevatten. Af en toe kan het materiaal worden gewijzigd. FM Motorparts geeft geen garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van het materiaal en de inhoud van de Site en behoudt zich het recht voor om fouten of weglatingen van de inhoud van de Site op elk moment te corrigeren, zonder kennisgeving aan en zonder verplichtingen ten opzichte van de gebruikers van deze Site.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

FM MOTORPARTS, DE MOEDER- EN DOCHTERONDERNEMINGEN, GEAFFILIEERDE BEDRIJVEN OF LEVERANCIERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN OF VERLIES VAN INFORMATIE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, UITZONDERLIJKE SCHADE, PUNITIEVE SCHADE OF NOMINALE SCHADE) ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE, HETZIJ IN CONTRACT, DOOR NALATIGHEID OF OP EEN ANDERE MANIER, ZELFS ALS FM MOTORPARTS INGELICHT IS OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ALS U ONTEVREDEN BENT OVER EEN DEEL VAN DE SITE OF EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAAL DAT U DE SITE NIET MEER GEBRUIKT.

SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord dat u FM Motorparts, moeder- en dochterondernemingen, geaffilieerden, opvolgers, toegewezenen en hun respectievelijke beambten, directeurs, werknemers en agenten vrijwaart, verdedigt en schadeloos stelt voor, van en tegen eventuele claims, eisen, verplichtingen, aansprakelijkheden, verlies, kosten, schade, boetes en uitgaven, inclusief redelijke honoraria en uitgaven voor advocaten en adviseurs, die FM Motorparts krijgt van enige derde partij door of ontstaan omwille van of in samenhang met uw gebruik van de Site, inclusief, onbeperkt, iedere Indiening.

SITES VAN DERDE PARTIJEN

Links naar websites van derde partijen worden alleen gegeven voor het gemak van de gebruikers van de Site en het opnemen van een link betekent niet dat FM Motorparts de gelinkte website aanbeveelt of een band of associatie met de beheerders ervan heeft. FM Motorparts geeft geen garantie of vertegenwoordiging over de inhoud van dergelijke websites van derde partijen en is niet aansprakelijk in verband met het gebruik van dergelijke websites. Als u beslist om de link naar een bepaalde website te volgen, is dat op eigen risico.

INTERNATIONALE GEBRUIKERS & GELDENDE WETTEN

Deze website werd aangemaakt en wordt beheerd door FM Motorparts in de staat Michigan in de V.S. U mag de site niet gebruiken of het materiaal op de site niet gebruiken als dat in overtreding van de exportwetten en -reglementen van de V.S. is. Als u deze site vanuit een locatie buiten de Verenigde Staten gebruikt, bent u verantwoordelijk om alle plaatselijke wetten te volgen.

Het gebruik van deze website en de opstelling van deze voorwaarden vallen onder de wetten van de staat Michigan, V.S., zonder activering van principes van wettelijke conflicten. Als een van de bepalingen in deze voorwaarden onwettelijk, nietig, of om enige reden niet-toepasbaar zou zijn, wordt die bepaling als scheidbaar gezien en zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en toepasbaarheid van andere bepalingen. Door deze site te gebruiken, stemt een gebruiker ermee in om zich te onderwerpen aan de hoofdelijke en exclusieve bevoegdheid van de staat Michigan, V.S., en dat eventuele geschillen en kwesties die ontstaan door het gebruik van deze website zullen worden behandeld in en voor een rechtbank in de staat Michigan, V.S., met uitsluiting van enige andere staat of land.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid vormen de volledige overeenkomst tussen u en FM Motorparts met betrekking tot het gebruik van de Site, en hebben voorrang op alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen de partijen, betreffende het gebruik van de Site.

KENNISGEVINGEN DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA)

Als u vermoedt dat uw werk op zo'n manier gekopieerd is dat dit een schending van het auteursrecht vormt, stuur dan een schriftelijke kennisgeving naar:

Federal-Mogul Motorparts Global Communications
27300 West 11 Mile Road
Tower 300
Southfield, MI 48034
Telefoon: 248-354-7700
FAX: 248-354-8950
E-mail: F-MMotorparts.Communications@federalmogul.com

Stuur alleen meldingen van auteursrechtenschendingen naar Federal-Mogul Motorparts Global Communications. Neem voor alle andere vragen (zoals technische bijstand of klantenservice, meldingen van e-mailmisbruik en privacyrapporten) contact op via onze contactpagina.

Uw schriftelijke kennisgeving moet het volgende bevatten:

  • Een elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar of van de persoon die gemachtigd is om te handelen in naam van de eigenaar van het voorwerp van het auteursrecht;
  • Een beschrijving van het door auteursrechten beschermde werk dat volgens u geschonden is;
  • Een beschrijving van het materiaal dat volgens u het auteursrecht schendt of het voorwerp vormt van de schendende activiteiten en dat moet worden verwijderd of afgesloten voor toegang en voldoende informatie voor ons om het materiaal te vinden;
  • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet goedgekeurd is door de eigenaar van het auteursrecht, diens agent of de wet en
  • Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving nauwkeurig is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of in naam van de eigenaar van het auteursrecht handelt.

Laatst bijgewerkt in 05/2016